Takstmannens Tjenester

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapportens (BSR) primære oppgave er å analysere bygningers tekniske tilstand ved omsetning av bolig.

Denne rapportformen er tilpasset, og legger i stor grad vekt på å kartlegge forhold/avvik som er vesentlig ved eierskifte.

Det settes en tilstandsgrad på hver enkelt bygningsdel, slik at leser av rapporten enkelt kan få innblikk i hvilke avvik som er forbundet med bygningsdelene.

Hver enkelt bygningsdel vil bli vurdert ut fra, alder, slitasje, utidsmessighet, byggefeil, osv.

Verdi- og lånetakst

Rapportens primære oppgave er å sette markedsverdi og låneverdi på eiendom.

Innholdet i rapporten vil i hovedsak bestå av en enkel beskrivelse av boligens standard, uten grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden.

Oppmåling av areal er et sentralt element i utarbeidelse av verdien og vil bli utført under befaringen.

Utarbeidelse av verdien vil i hovedsak bli basert på eiendommens beliggenhet, boligens standard og sammenlignbare eiendommer. Det blir også foretatt et fradrag for elde, slitasje, gjenstående arbeider, osv.

Næringstakst

Taksering av næringseiendommer baserer seg i hovedsak på netto kapitalisert verdi og kontantstrømsanalyse. Grunnlaget for beregning av dette vil være faktiske leiekontrakter og/eller mulige leiekontrakter basert på estimerte leieinntekter.

Områdets leienivå for næringsbygg vil bli vurdert, der det blir tatt hensyn til byggets kvaliteter (risikofaktorer), beliggenhet og eksponeringsmulighet.

Skadetakst

En skadetakst inneholder detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring. Skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør og reklamasjoner/eierskifte.

El-takst

En eltakstmann / elsikkerhetskonsulent kan bidra til avklaring av det elektriske anleggets tilstand, når det gjelder avvik og feil relatert til forskrifter, montasje, og slitasje/ alder.

En elsikkerhetskonsulent kan ha ulik kompetanse:
1. Bolig; leiligheter og hus –
2. Næring; bedrifter, gartnerier og landbruk.
3. Enkelte har også elektrotermografering

En eltakstmann kan engasjeres før salg av eiendom – eventuelt i etterkant – for avklaring av teknisk tilstand. Kompetansen kan også anvendes i tvistesaker, som sakkyndig i rettsaker og som ren rådgiver / konsulent.

VVS-takst

VVS er en samlebenevnelse for fagdisiplinene; Varme-, Ventilasjons- og Sanitærteknikk.

De mest sentrale fagområdene er Innemiljø, sanitær, varme, kulde og energiøkonomisering.

VVS-takst omhandler i hovedsak taksering/tilstandsrapportering av anlegg i disse kategoriene.

Landbrukstakst

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger.

Andre ressurs- eller leieinntekter som inngår i bruket verdsettes etter avkastningsverdi.

Andre objekter

Andre objekter omhandler i hovedsak rapportering av objekter som ikke direkte faller inn under øvrige hovedkategorier. Nedenfor følger en oversikt over hvilke andre tjenester takstmenn fra Norges Takseringsforbund (NTF) kan utføre:

NTF dekker følgende spesialområder:

Industrimaskiner
Anleggsmaskiner
Lette kjøretøy (under 3,5 t)
Tunge kjøretøy (over 3,5 t)
Fritidsbåter
Yrkesfartøy
Sopp, råte og skadedyr
Innbo og løsøre
Undervannskonstruksjoner
Elektronikk- og datautstyr
Kraner og løfteredskap
Motorsykler
Offshoreutstyr
Flytedokker
Havbruk

Reklamasjonvurdering/rapport

Reklamasjonsrapport omhandler reklamerte forhold («klagesaker») på eiendommer i forbindelse med eierskifte. Rapportens funksjon er å utarbeide en tilstandsvurdering av de påklagede forhold opp mot saksdokumentasjonen som har foreligget i forkant av eierskifte.

Forhåndstakst

Forhåndstakstens mandat er å sette verdi på et objekt som ikke er ferdig oppgradert/bygget på tidspunktet for befaring. Rapportens grunnlag vil være beskrivelser av objektets bygningsdeler og areal. Eiendommen-/objektets beliggenhet er også en del av den totale vurderingen.

Overtakelsesbefaring

Ved eierskifte av fast eiendom, kan det være ønskelig å benytte en takstmann (fagmann) som kan påpeke avvik iht. boligens referansenivå. Hovedvekten av slike befaringer omhandler nye boliger/bygninger, hvor det vil være ekstra viktig å oppdage feil/mangler før en overtakelse vil finne sted.

Arealmåling

Oppmåling av areal i bygninger bør utføres av takstmenn som er profesjonelle aktører for slike oppdrag. Arealmåling skal utføres i forbindelse med alle salg av boliger.

Ved markedsføring av boliger og næringsbygg er det i hovedsak følgende tre betegnelser som er gjeldene:

BTA: omhandler en etasjes totale areal, målt til utside av omsluttende vegger (yttervegger og til midten av vegger mot tilstøtende leiligheter og/eller fellesareal).

BRA: En etasjes areal med unntak av omsluttende vegger.

Primærareal: En etasjes areal med unntak av omsluttende vegger, samt fratrukket for boder, garderober og andre rom som ikke er definert som primære.

Ved taksering av næringsbygg er det kun BTA og BRA som benyttes.

Gjeldene retningslinjer for oppmåling er oppgitt i NS 3940, med endringer nedfelt i Takstbransjen retningslinjer ved arealmålinger av boliger.

Energiattest

Ved omsetning og utleie av boliger og næringsbygg er det pålagt å utarbeide energiattest. Hensikten med en slik attest er at kjøper/kunde skal få en oversikt over bygningens behov for energi.
Det anbefales at slike attester utarbeides av profesjonelle aktører (takstmenn).

Skjønn

Skjønn benyttes i de tilfeller der det ikke finnes et konkret fysisk objekt, eller sterkt skadede objekt å taksere. F. eks. etter brann, eller i de tilfeller der partene ikke enes om skadeomfang og kostnader ved forsikringsoppgjør. I praksis skjer det ved partoppnevnelse av uforstående sakkyndige (takstmenn) som fastsetter skadens omfang med bindende virkning for forsikringsselskap og sikrede (forsikringstaker).

Tilstandsrapport

Tilstandsrapportens primære oppgave er å analysere bygningers-/ deler av bygningers tekniske tilstand.

Det settes en tilstandsgrad på hver enkelt bygningsdel, slik at leser av rapporten enkelt kan få innblikk i hvilke avvik som er forbundet med bygningsdelene.

Hver enkelt bygningsdel vil bli vurdert ut fra, alder, slitasje, tidsmessighet, byggefeil, osv.

Innbo og Løsøre

Alle gjenstander som ikke er fast eiendom går under betegnelsen «innbo og løsøre».

Taksering utføres oftest i forsikringssaker, tyveri og hærverk, brann- og vannskader.

Forhåndsbefaring

Før et eierskifte av fast eiendom, eller ferdigstillelse av et byggeprosjekt kan det være ønskelig å benytte en takstmann (fagmann) som kan påpeke avvik iht. boligens referansenivå. I de fleste situasjoner har en befaring ca. 2 til 3 uker før overlevering. På denne befaringen skal en finne feil og mangler iht. kontrakt. Slike befaringer omhandler i hovedsak nye boliger/bygninger, eller etter større rehabiliteringer.

Byggelånsoppfølging

I byggeprosjekter som er finansiert av kredittinstitusjoner vil det i mange tilfeller være aktuelt med oppfølging av en takstmann (uavhengig part), som rapporterer om fremdrift og utførelse iht. grunnlaget for belåningen.

Uavhengig kontroll

Ved uavhengig kontroll er det en tredjepart som skal kontrollere dokumentasjon og utførelse på prosjekterende og utførende entreprenør i byggeprosjekter.

I mindre boliger (tiltaksklasse 1) skal det kontrolleres at våtrom er fuktsikret og at bygningskroppen er lufttett i henhold til reglene i plan- og bygningsloven.

I større bygninger (tiltaksklasse 2 og 3) skal følgende kontrolleres; bygningsfysikk herunder lufttetthet, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk, brannsikkerhet og våtrom (for boliger).

Termografering

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur overflatetemperaturer.
IR-kamera/termokamera, som er sensitivt for infrarød stråling benyttes til å utføre dette.
Termografering brukes som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap.

Termografering elektro

Termografering av elektriske installasjoner/elektriske anlegg utføres for å oppdage varmgang eller temperaturforskjeller som kan indikere andre risikofaktorer.

Fullmektig

En takstfullmektig kan utføre taksering i en ansvarlig takstmanns navn. Stillingen som fullmektig fungerer som en læretid, der fullmektigen arbeider under takstmannens tilsyn og kontroll. Etter at visse vilkår er oppfylt, kan fullmektigen søke om egen godkjenning.
Alle takstmenn her er medlemmer i NTF,

Norges største takseringsorganisasjon

Våre medlemmer er ledende i sin bransje på utførelse av takseringsoppdrag i Oslo og Akershus.
Vi tilbyr det meste av takstrelaterte oppgaver.
Copyright © 2014 NORGES TAKSERINGSFORBUND - Avdeling Oslo og Akershus. All Rights Reserved.